Cod gaj: BS204
Descriere: constructie nefinalizata cu suprafata la sol 224,4 m.p. si cu suprafata totala 504,5 m.p. (nr. cadastral 7801114.380.01), teren cu suprafata 0,06 ha (nr. cadastral 7801114.380), amplasate pe adresa r-nul Soroca, mun.Soroca, str. V.Stroescu, 64/a
Status: Spre vinzareContacte: