Cod gaj: BS183
Descriere: incapere locativa (apartament nr. 32 cu 1 odaie) cu suprafata 58,4 m.p., nr. cadastral 0100207.285.01.032, amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Anestiade, 8
Status: Spre vinzareContacte: 067-563-068, 067-563-044