Cod gaj: BS154
Descriere: Incapere locativa (apartament nr.15 cu 4 odai) cu suprafata 131,3 m. p., nr. cadastral 0100418.130.01.015 si 2/39 a incaperii cu suprafata 1325,4 m.p. (doua locuri de parcare) cu nr. cadastral 0100418.130.01.077, amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 108.
Status: Spre vinzareContacte: