Cod gaj: BS149
Descriere: Incaperi locative: apartament nr. 16 cu doua odai, cu suprafata 44,2 m.p., nr. cadastral 0100204.125.01.016; apartament nr. 17 cu 1 odaie, cu suprafata 24.9 m.p., nr. cadstral 0100204.125.01.017 – amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Armeneasca, 25.
Status: Spre vinzareContacte: 067-563-068, 067-563-044