Cod gaj: BS117
Descriere: Casa de locuit individual cu suprafata la sol 116,0 m. p. si suprafata totala 173,6 m.p. cu nr. cadastral 0131129.171.01, constructie accesorie - garaj cu suprafata 26,3 m.p. cu beci cu suprafata 20,5 m.p. , nr. cadastral 0131129.171.02 si teren aferent cu suprafata 0,06 ha, nr. cadastral 0131129.171, amplasate pe adresa mun. Chisinau, or. Codru, str. Sergiu Radautan, 29
Status: Spre vinzareContacte: