Cod gaj: BS110
Descriere: incaperi cu suprafata 552,1 m.p. cu nr. cadastral 0100113.102.01.150, inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa mun. Chisinau, bd. Dacia, 46.
Status: Spre vinzareContacte: 067-563-068, 067-563-044